LASKUNI.FI -PALVELUN YLEISET TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT


1. Käyttöehtojen soveltaminen ja palvelun kuvaus

1.1 Bonus Solutions Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän laskuni.fi -verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneiden käyttäjien (jäljempänä ”Käyttäjä”) välillä näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).

1.2 Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa Palveluntarjoajan yhteistyökumppanit (jäljempänä ”Laskuttajat”) voivat toimittaa myynti- ja muita laskujaan (jäljempänä ”Lasku”) Käyttäjille. Palvelun välityksellä Käyttäjät voivat hallinnoida, maksaa ja säilyttää heille saapuneita Laskuja.

1.3 Palvelun käyttö edellyttää aina henkilökohtaista rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

1.4 Palvelussa on kaksi eri käyttäjätasoa: 1) normaali- ja 2) premium-taso. Halutessaan premium käyttäjätason, Käyttäjän tulee lunastaa se Palvelussa erikseen. Premium käyttäjätasosta laskutetaan Käyttäjää kuukausittain aina kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla. Normaalitaso on Käyttäjälle ilmainen.

Premium-taso eroaa normaalista käyttäjätasosta siten, että Palvelu sisältää lisäpalveluita Käyttäjille. Premium käyttäjätasoon kulloinkin sisältyvät lisäpalvelut ovat ladattavissa ja luettavissa Palvelusta.

1.5 Laskujen toimittaminen Palveluun tapahtuu Laskuttajien ja Käyttäjien kesken erikseen laskutuksen perusteena olevien sopimuksien ehdoin, eikä Palveluntarjoaja ole osapuolena missään suhteessa Laskuttajan ja Käyttäjän välisessä sopimuksessa. Lisäksi Käyttäjät voivat arkistoida muita dokumentteja Palveluun kuten kuitteja, palkkakuitteja, sopimuksia tai muita tiedostoja (asiakirjoja) (jäljempänä ”Dokumentit”). Käyttäjät voivat Palvelussa myös tilata Laskunsa Laskuttajalta pelkästään Palveluun siten, että Palvelu muodostuu Käyttäjän ja Laskuttajan väliseksi ensisijaiseksi ja ainoaksi laskutusmuodoksi (”Laskun Tilaaminen”). Käyttäjän tulee hyväksyä Laskun Tilaaminen erikseen kunkin Laskuttajan osalta.

1.6 Maksamattomien Laskujen, maksumuistutuksien ja karhukirjeiden osalta Laskut lähetetään Laskuttajan toimesta voimassa olevan perintälain (513/1999) mukaisesti. Edellä mainittuja Laskuja ei toimiteta Palvelun kautta.

1.7 Palvelussa Käyttäjän on mahdollista maksaa Laskuja debit-pankkikortilla (jäljempänä ”Maksaminen”).

Maksaminen Palvelun kautta vaatii, että Käyttäjä on vahvasti tunnistettu. Sähköinen tunnistautuminen toteutetaan verkkopankkitunnuksilla (TUPAS-varmennepalvelu).

Maksaminen tarjotaan kaikille Käyttäjille riippumatta Käyttäjän käyttäjätasosta. Käyttäjä voi lisätä debit-pankkikorttinsa tiedot Palveluun ja määrittää oman pin-koodin millä korttimaksut vahvistetaan jokaisen maksun yhteydessä. Maksukortin tiedot tallentuvat Solinor Oy:n tarjoamaan Payment Highway:n järjestelmään mikä tarkoittaa sitä, että Palveluntarjoaja ei säilytä maksukorttien yksilöiviä tietoja omassa tietojärjestelmässään. Korttimaksujen käsittelyn toteuttaa maksupalveluntarjoaja Bambora (Y-tunnus 2684814-9).

Palveluntarjoaja ja Käyttäjä sopivat, että Maksamisen toteuttaminen aloitetaan viimeistään kolmantena työpäivänä siitä, kun Käyttäjä on suorittanut maksutoimeksiannon ja asettanut varat Palveluntarjoajan saataville, eli Palveluntarjoaja on vastaanottanut maksutoimeksiannon. Mikäli Käyttäjä toteuttaa maksutoimeksiannon kello 16.30 jälkeen, maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi vasta seuraavana työpäivänä. Maksujen käsittely kestää kuitenkin aina enintään 5 arkipäivää.

Käyttäjä antaa suostumuksen Maksamisen toteuttamiseksi vahvistamalla maksutapahtuman Käyttäjän määrittämällä pin-koodilla. Suostumus Maksamisen toteuttamiseksi on mahdollista peruuttaa seuraavana päivänä maksutoimeksiannon vastaanottamisesta, tai, mikäli Käyttäjä toteuttaa maksutoimeksiannon kello 16.30 jälkeen, viimeistään toisena päivänä maksutoimeksiannon toteuttamisesta. Peruuttaminen on ilmoitettava viipymättä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseenasiakaspalvelu@laskuni.fi .

1.8 Palveluntarjoaja saa kieltäytyä toteuttamasta maksutoimeksiannon, mikäli tässä sopimuksessa sovitut ehdot maksutoimeksiannon toteuttamiselle eivät täyty tai jos laissa niin säädetään. Palveluntarjoajan on ilmoitettava Käyttäjälle kieltäytymisestä, kieltäytymisen perusteesta sekä menettelystä, jolla kieltäytymiseen johtanut virhe tai puute voidaan korjata, jollei ilmoittamista ole laissa kielletty.

Ilmoitus on toimitettava Käyttäjälle mahdollisimman pian. Ilmoitus on tehtävä ennen kuin se määräaika, jonka kuluessa maksutoimeksianto tulisi toteuttaa, päättyy.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä kulut ilmoituksen tekemisestä, jos Palveluntarjoajalla on ollut perusteltu syy kieltäytyä toteuttamasta toimeksiantoa. Perittävien kulujen on oltava asianmukaiset eivätkä ne saa ylittää Palveluntarjoajan tosiasiallisia kustannuksia.

1.9 Palveluntarjoaja laskuttaa Käyttäjää Palvelun maksullisista ominaisuuksista ja käytöstä Palvelun kautta. Maksu lisäpalvelun käytöstä veloitetaan Käyttäjältä korttiveloituksena toimenpiteen yhteydessä. Kulu lisäpalvelun hinnasta ilmoitetaan Käyttäjälle aina eriteltynä kunkin ominaisuuden käytön yhteydessä. Käyttäjätasot veloitetaan korttimaksuna kuukausittain.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelussa olevien käyttäjätasojen tai muiden palveluiden hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

1.10 Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot ovat ladattavissa ja luettavissa Palvelusta.

2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1 Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu Käyttäjäkohtainen tunnus (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Käyttäjä on velvollinen ja sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätietonsa ajan tasalla. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on aina rikos, johon Palveluntarjoaja on sitoutunut puuttumaan lain määrittelemin keinoin tällaisten rikosten selvittämiseksi.

2.2 Tietyt toiminnot Palvelussa edellyttävät Käyttäjän vahvaa tunnistautumista. Vahva tunnistautuminen suoritetaan Palvelussa TUPAS-tunnistuspalvelua käyttäen.

2.3 Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjälle annetaan Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisesti rajoitettu käyttöoikeus.

Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia taikka käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

2.4 Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä myöntämästä käyttöoikeutta Käyttäjälle, joka ei ole antanut kaikkia Käyttäjätietoja tai Käyttäjän antamat tiedot on annettu puutteellisesti, virheellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä Palveluntarjoajan näkemyksen käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

2.5 Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla oikeustoimikelpoinen. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi Käyttäjätunnus.

2.6 Käyttäjät rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Rekisteriseloste on saatavilla Palvelusta. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Palvelusta tiedottamiseen, Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, sisäisiin koulutustarkoituksiin sekä tilastojen luomiseen ja luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia) varten henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön em. tarkoituksiin ilmoittamalla asiasta erikseen Palveluntarjoajalle.

2.7 Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Käyttäjää koskevia Käyttäjätietoja Laskuttajalle ja vastaavasti Laskuttajan tiettyjä Käyttäjätietoja Käyttäjälle Käyttäjien Palvelunkäytön yhteydessä. Lisäksi Palveluntarjoaja voi luovuttaa Käyttäjä- tai tunnistetietoja poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla Käyttäjä- tai tunnistetiedot, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

3. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

3.1 Käyttäjä vastaanottaa Palveluun Laskuja Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilta.

3.2 Laskujen vastaanottaminen Palveluun Laskuttajilta edellyttää Käyttäjän antamaa hyväksyntää vastaanottaa Laskujaan Palveluun ja/tai Laskun Tilaamista Palveluun.

3.3 Laskuttaja vastaa Palveluun toimitetun Laskun sisällöstä, oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta. Käyttäjän tulee aina tarkastaa saapuneiden Laskujen sisältö, oikeellisuus ja aiheellisuus ennen maksamista. Laskuja koskevat huomautukset yms. Käyttäjän tulee aina kohdistaa Laskuttajaan. Palveluntarjoaja ei koskaan vastaa Laskuttajan toimittamien laskujen sisällöstä, oikeellisuudesta tai aiheellisuudesta.

3.4 Käyttäjän on ilmoitettava Palveluntarjoajalle oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun hän on sen havainnut tai hänen olisi tullut se havaita. Mikäli on kysymys oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta sitoutuu Palveluntarjoaja Käyttäjän ilmoituksen saatuaan lain säätämissä puitteissa ja määräajoissa palauttamaan maksun rahamäärän Käyttäjälle.

3.4 Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja luovuttaa Laskuttajalle laskuttamiseen ja Laskujen toimittamiseen tarvittavat Käyttäjää koskevat yksilöintitiedot. Laskuttaja hyväksyy, että Palveluntarjoaja luovuttaa Käyttäjälle Laskuttajaa koskevat laskun maksamista varten tarvittavat tiedot.

3.5 Käyttäjätunnus ja salasana ovat Käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa itse kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, siitä lähtien kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut edellä mainitun ilmoituksen.

3.6 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

3.7 Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

3.8 Rekisteröitymällä Palvelun Käyttäjäksi, Käyttäjä antaa suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin Palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta, ellei Käyttäjä nimenomaisesti kiellä sähköistä suoramarkkinointia ilmoittamalla tästä Palveluntarjoajalle.

3.9 Käyttäjän Käyttäjätunnus sekä salasana ovat henkilökohtaisia ja Käyttäjän tulee aina säilyttää niitä turvassa siten, ettei ulkopuolisilla ole mahdollisuutta päästä käsiksi Käyttäjän Käyttäjätunnukseen sekä salasanaan.

3.10 Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta ja tietoturvasta.

3.11 Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen/salaamattoman tietoverkon käyttö sisältää huomattavia tietoturvallisuusriskejä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Käyttäjän tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon ja muiden vastaavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietojen suojauksesta ja tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen/riittämättömän tietoturvan seurauksista sekä Käyttäjän toimesta Palveluun tulleiden tai Palvelun kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista.

4. Käyttäjille maksettavat bonukset

4.1 Käyttäjänä oleville luonnollisille henkilöille maksetaan Palvelussa hyödynnettävissä olevaa tai erikseen Käyttäjän tililtä lunastettavissa olevaa bonusta Laskujen vastaanottamisesta Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilta Palveluun (jäljempänä ”Laskubonus”), Käyttäjän vastaanottamien kohdennettujen tarjouksien hyödyntämisestä (tarjotun tuotteen/palvelun ostamisesta) (jäljempänä ”Ostobonus”), Käyttäjän tekemien onnistuneiden suosittelujen perusteella (jäljempänä ” Suosittelubonus”) ja Käyttäjän suorittamien tehtävien perusteella (jäljempänä ”Tehtäväbonus”). Laskubonus, Ostobonus, Suosittelubonus ja Tehtäväbonus näissä Käyttöehdoissa jäljempänä yhteisesti ”Bonus”.

4.2 Palvelussa saatava Bonukset koostuvat bonuspisteistä. Sata (100) bonuspistettä vastaa yhtä (1,00) euroa.

4.3 Laskubonusta maksetaan Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilta vastaanotetuista Laskuista siihen oikeutetulle Käyttäjille. Laskubonus vaihtelee Laskun toimitustavasta, Laskuttajasta ja Käyttäjän asiakkuustasosta riippuen. Käyttäjän asiakkuustasot koostuvat rekisteröityneistä normaalitason Käyttäjistä ja premium-tason lunastaneista Käyttäjistä. Palveluntarjoaja sitoutuu tulouttamaan Laskubonuksena Käyttäjälle aina 20 – 50 % Palveluntarjoajan kyseisestä Laskusta yhteistyökumppaniltaan saamastaan korvauksesta siitä, että Lasku toimitetaan Käyttäjälle Palvelua käyttäen. Palveluntarjoaja saattaa erinäisten markkinointikampanjoiden aikana (määräaikaisena) tarjota Käyttäjille korotettuun asiakastasoon oikeuttavaa Laskubonusta, joista Palveluntarjoaja tiedottaa erikseen.

4.4 Käyttäjät vastaanottavat Palvelussa kohdennettuja tarjouksia (” Tarjous”) sivustolla tarjouksia tekeviltä Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilta (jäljempänä ”Tarjouksenantaja”). Tarjouksen lunastaneille Käyttäjille kertyy Ostobonukseen oikeuttavista ostoksista Ostobonusta 1 – 10 % lunastetun Tarjouksen hinnasta.

4.5 Suosittelubonusta maksetaan Käyttäjälle suosittelun perusteella tapahtuneesta uuden Käyttäjän rekisteröitymisestä Palveluun Palvelun suositteluosiosta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

4.6 Tehtäväbonusta maksetaan Käyttäjälle kokonaisuudessaan suoritetuista Palveluun sisällytetyistä tehtävistä tehtävässä kulloinkin ilmoitetun palkkion ja ehtojen mukaan.

4.7 Käyttäjä voi lunastaa ansaitsemansa Bonukset omalle pankkitililleen. Bonusten kertakohtainen miniminostoraja on kymmenen (10,00) euroa, joka vastaa 1 000 bonuspistettä. Bonuksien lunastaminen edellyttää, että Käyttäjä on antanut Palveluntarjoajalle oikean pankkiyhteystiedot (IBAN-tilinumero). Palveluntarjoaja sitoutuu käsittelemään lunastuspyynnön 2 – 6 arkipäivän kuluessa.

5. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu

5.1 Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille ja Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina vuoden päivinä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, korjauksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

5.2 Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään Käyttäjän vastaanottamat Laskut ja Dokumentit Palvelussa vähintään kaksikymmentäneljä (24) kuukautta niiden toimittamisesta Palveluun.

5.3. Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan vahingon, joka sen lain tai tämän sopimuksen vastaisesta menettelystä on aiheutunut Käyttäjälle.

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Laskun välittämisen tai Maksamisen taikka Laskun Tilaamisen estymisestä, Dokumenttien tallentamiseen liittyvistä ongelmista, Palvelun käyttämisestä, Bonuksien maksamisen tai niissä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, viivästyksien, linkkien tai katkosten Käyttäjälle aiheutumista välillisistä vahingoista, eikä niiden kolmansille aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei siten vastaa Käyttäjälle tai Laskuttajalle taikka kolmansille aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esim. saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, tulonmenetyksestä, vero- tai muista seuraamuksista, korkomenetyksestä tai muusta näihin rinnastettavasta vahingosta.

5.4 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palvelussa olevaan tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla.

5.5 Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Laskujen välitys, Laskujen Tilaaminen, Maksaminen, Dokumenttien hallinnointi ja Bonuksien maksaminen estyy tai viivästyy ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä kuten viranomaisten toimenpiteistä, sodasta tai sen uhasta, kapinasta, mellakasta, Palveluntarjoajasta riippumattomasta häiriöstä tietoliikennekulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä, sähkökatkoksista, tulipaloista tai muun onnettomuuden aiheuttamasta keskeytyksestä Palvelun toiminnassa, työtaistelutoimista (lakko, sulku, boikotti tai saarto) myös silloin, kun Palveluntarjoaja ei ole siihen osallisena, taikka jos laissa säädettyjen tai tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä Palveluntarjoajan velvollisuuksia.

5.6 Palvelutarjoaja ei vastaa siitä, mikäli Käyttäjä ei maksa Laskua, maksaa Laskunsa myöhässä, muutetuin maksutiedoin tai maksaa Laskun sen tarkastamatta.

5.7 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

5.8 Pitkittyneiden yli kolme (3) päivää kestävien palvelukatkosten yhteydessä Palveluntarjoaja on velvollinen ohjeistamaan Laskuttajia korvaamaan väliaikaisesti Palvelun käyttämällä esimerkiksi postitse, sähköpostitse tai muulla tavalla Käyttäjille lähetettäviä Laskuja.

5.9 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Käyttäjäehtoihin vaikuttavat muutokset astuvat voimaan sen mukaan kuin sopimusmuutoksista on jäljempänä näiden Käyttäjäehtojen kohdassa 6 sovittu.

5.10 Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoaja sitoutuu tekemään parhaansa, jotta Palvelu on toimintakunnossa vuorokauden ympäri vuoden kaikkina päivinä.

5.11 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, yhteistyökumppaneiden Palvelussa tekemistä Tarjouksista tai niiden perusteella ostetuista tuotteista taikka palveluista (tuotteiden/palveluiden virheettömyydestä tai laillisuudesta) eikä yhteistyökumppaneiden Tarjousten yhteydessä antamien tietojen oikeellisuudesta.

5.12 Palveluntarjoaja ei ole koskaan Käyttäjän ja Laskuttajan välisen sopimuksen osapuoli. Laskujen perusteet, Laskujen Tilaaminen, Laskujen toimittaminen ja Laskujen vastaanottaminen Palvelussa tapahtuu Käyttäjän ja Laskuttajan kesken käyttäen Palvelua Laskujen toimitus- ja vastaanottokanavana sekä Laskujen säilytyspaikkana, jonka vuoksi vastuu Laskun toimittamisesta ja vastaanottamisesta on Laskuttajilla sekä Palvelun Käyttäjillä.

5.13 Palveluntarjoaja ei ole koskaan Käyttäjän ja Tarjouksenantajan välisen sopimuksen osapuoli. Tarjousten perusteella myytävät tuotteet/palvelut ja niihin liittyvät yksilölliset ehdot ovat aina Tarjouksenantajan määrittelemiä. Tämän vuoksi vastuu Tarjouksen sisällöstä, oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta sekä Tarjouksen sisältämän tuotteen/palvelun toimittamisesta ja/tai tuottamisesta on aina yksin Tarjouksenantajalla. Palveluntarjoaja ei vastaa missään tapauksessa Tarjouksenantajan Palvelun yhteydessä myymistä Tarjouksista, niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta. Kaikki Tarjouksenantajan tuotteisiin/palveluihin kohdistuvat reklamoinnit tulee aina kohdistaa kyseiselle Tarjouksenantajalle, ei Palveluntarjoajalle.

5.14 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka esittäminen tai muutoin välittäminen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

5.15 Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän Käyttäjätunnus, mikäli Käyttäjä toimii näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen. Käyttäjä, jonka Käyttäjätunnus on suljettu jostain edellä mainitusta syystä, menettää siihen mennessä kertyneet Bonukset, eikä niitä hyvitetä.

5.16 Palveluntarjoajalla ja sen konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä yhteistyökumppaneilla on oikeus kohdistaa Käyttäjiin suoramarkkinointia, ellei Käyttäjä ole nimenomaisesti kieltänyt Palvelutarjoajaa kohdistamasta suoramarkkinointi häneen.

6. Käyttöehtojen muuttaminen

6.1 Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä kaksi (2) kuukautta ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Muutokset tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä muutetut Käyttöehdot tai viimeistään em. ehdotettuna muutospäivänä, mikäli Käyttäjä ei ole tuohon mennessä kirjallisesti ilmoittanut Palveluntarjoajalle vastustavansa ehdotettua muutosta. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

6.2 Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen heti ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@laskuni.fi. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtojen muutoksia, on Palvelutarjoajalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

7. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

7.1 Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

7.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä saa irtisanoa sopimuksen päättymään heti ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä sähköpostitse Palveluntarjoajalle osoitteeseen asiakaspalvelu@laskuni.fi. Palveluntarjoaja saa irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoajan irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli Käyttäjä on olennaisesti rikkonut tähän sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

7.3 Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin ja hyvittää kertyneen Bonussaldon sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston (esim. vastaanotetut Laskut) Palvelusta.

7.4 Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

8. Sopimuksen siirtäminen

8.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.

8.2 Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus, Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä Palveluun liittyvät henkilörekisterit samaan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

8.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa missään tapauksissa luovuttaa kolmannelle.

9. Evästeet

9.1 Käyttäjän päätelaitteelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään: esimerkiksi miltä sivulta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun, milloin ja mitä www-sivuja Käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia Käyttäjä on Palveluntarjoajan sivulla nähnyt ja klikannut, mitä selainta Käyttäjä käyttää, mikä on Käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on Käyttäjän päätelaitteen IP-osoite. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.

9.2 Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitatakseen mainonnan tehoa.

9.3 Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää evästeiden avulla kerättyä tietoa myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Mikäli Käyttäjä ei halua, että Palveluntarjoaja tai sen yhteistyökumppanit kohdentavat mainontaa Käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan, Käyttäjä voi estää kohdennetun mainonnan ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle.

9.4 Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö huomioon ottaen voidaan evästeen avulla saatua tietoa kuitenkin myös liittää Käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

9.5 Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen sekä evästeiden poistaminen saattavat vaikuttaa heikentävästi Palvelun tai sen osien toiminnallisuuteen.

10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

10.1 Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

10.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.