MAKSUPALVELULAIN VAATIMAT ENNAKKOTIEDOT

Tietoa yhtiöstä

Bonus Solutions Oy (Y-tunnus: 2714418-6)

Linnankatu 13 A 2, 20100 Turku

asiakaspalvelu@laskuni.fi

(jäljempänä ”Yhtiö”)

Yhtiö harjoittaa maksupalvelutoimintaa maksupalvelulaissa (290/2010) tarkoitettuina tilisiirtoina, varojen siirtona palveluntarjoajan maksutilille, suoraveloituksena taikka maksukortilla tai muulla maksuvälineellä. Yhtiön tarjoamat maksupalvelut käyvät ilmi finanssivalvonnan pitämästä maksulaitosrekisteristä (http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Valvottavat/Pages/Valvottavat.aspx).

Yhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki. Puhelin: 010 83151 sähköposti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi . Myös kuluttaja-asiamies valvoo Yhtiön harjoittaman maksupalvelutoiminnan noudattamista silloin, kun maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja. Kuluttaja-asiamiehen yhteystiedot: Kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531Helsinki. Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki.

Tietoa Laskuni.fi -palvelussa tarjottavasta maksupalvelusta

Laskuni.fi-palvelussa käyttäjän on mahdollista maksaa Laskuja debit-pankkikortilla.

Maksaminen palvelun kautta vaatii, että käyttäjä on vahvasti tunnistettu. Sähköinen tunnistautuminen toteutetaan verkkopankkitunnuksilla (TUPAS-varmennepalvelu).

Maksaminen debit-pankkikortilla on lisäpalvelu, joka tarjotaan kaikille käyttäjille riippumatta käyttäjän käyttäjätasosta. Käyttäjä voi lisätä debit-pankkikorttinsa tiedot Laskuni.fi-palveluun ja määrittää oman pin-koodin millä korttimaksut vahvistetaan jokaisen maksun yhteydessä. Maksukortin tiedot tallentuu Solinor Oy:n tarjoamaan Payment Highway:n järjestelmään mikä tarkoittaa sitä, että Bonus Solutions Oy ei säilytä maksukorttien yksilöiviä tietoja omassa tietojärjestelmässään. Korttimaksamisen toteuttaminen aloitetaan viimeistään kolmantena työpäivänä siitä, kun käyttäjä on suorittanut maksutoimeksiannon ja asettanut varat Yhtiön saataville, eli Yhtiö on vastaanottanut maksutoimeksiannon. Mikäli käyttäjä toteuttaa maksutoimeksiannon kello 16.30 jälkeen, maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi vasta seuraavana työpäivänä. Korttimaksujen käsittely kestää kuitenkin aina enintään 5 arkipäivää. Korttimaksua koskeva suostumus maksutapahtuman toteuttamiseksi annetaan vahvistamalla maksu käyttäjän määrittämällä pin-koodilla. Suostumus korttimaksun toteuttamiseksi on mahdollista peruuttaa seuraavana päivänä maksutoimeksiannon vastaanottamisesta, tai, mikäli käyttäjä toteuttaa maksutoimeksiannon kello 16.30 jälkeen, viimeistään toisena päivänä maksutoimeksiannon toteuttamisesta. Peruuttaminen on ilmoitettava viipymättä Yhtiön asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@laskuni.fi.

Korttimaksujen käsittelyn toteuttaa maksupalveluntarjoaja Bambora (Y-tunnus 2684814-9).

Yhtiön ja käyttäjän välinen viestintä

Yhtiön ja käyttäjien välinen viestintä toteutetaan pääsääntöisesti Laskuni.fi -verkkoportaalin kautta tai sähköpostitse. Asiakaspalvelun sähköpostiosoite on asiakaspalvelu@laskuni.fi. Viestintä edellyttää, että käyttäjällä on toimiva internet yhteys. Laskuni.fi -verkkoportaali on yhteensopiva kaikkien yleisimpien selainten uusimpien versioiden kanssa. Verkkoportaali sisältää myös ominaisuuksia, jotka vaativat JavaScript -tuen. Maksupalvelulaissa määritetyt tiedot annetaan käyttäjälle tiedoksi rekisteröinnin yhteydessä sekä ovat luettavissa aina palvelun yleisellä verkkosivulla osoitteessa www.laskuni.fi. Viestintä Yhtiön ja käyttäjän välillä voidaan toteuttaa sekä suomeksi, että englanniksi. Käyttäjällä on oikeus pyynnöllä saada sopimussuhteen aikana Laskuni.fi -palvelun käyttöehdot sekä maksupalvelulain (290/2010) 11–15 §:ssä tarkoitetut ennakkotiedot kirjallisesti sähköpostitse tai postitse.

Laskuni.fi -palvelussa tapahtuvaa maksamista koskevat varotoimet ja vastuukysymykset sekä osapuolten välistä sopimussuhdetta koskevat oikeussuojakeinot

Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti, maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta, taikka se on toteutettu virheellisesti, eikä se johdu käyttäjän viaksi luettavasta syystä, käyttäjällä on oikeus saada Yhtiöltä takaisin kulut, jotka häneltä on peritty maksutapahtumasta. Tämän lisäksi Yhtiö palauttaa viipymättä ja viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluessa maksutapahtuman rahamäärän käyttäjälle. Käyttäjällä on myös oikeus saada Yhtiöltä korvaus korosta, jonka hän joutuu suorittamaan maksutapahtuman toteuttamatta jäämisen tai virheellisen toteuttamisen vuoksi.

Jos käyttäjän käynnistämä maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, Yhtiö ryhtyy käyttäjän pyynnöstä parhaan kykynsä mukaan jäljittämään maksutapahtumaa. Jäljittämisen tuloksista ilmoitetaan käyttäjälle. Yhtiö saa periä käyttäjältä kulut, jotka se joutuu jäljittämisen johdosta suorittamaan sellaiselle maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuneelle palveluntarjoajalle, joka sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella. Yhtiö ei ole vastuussa toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta, jos syynä on se, että käyttäjän antama yksilöivä tunniste on virheellinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta saada Yhtiöltä maksutapahtuman rahamäärän palautusta tai muuta hyvitystä, jollei hän ilmoita Yhtiölle oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta sähköpostitse asiakaspalveluun osoitteeseen asiakaspalvelu@laskuni.fi, ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan ja viimeistään 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman rahamäärän veloittamisesta hänen maksutililtään.

Käyttäjän tulee Laskuni.fi -palveluun rekisteröityessään hyväksyä palvelun yleiset käyttöehdot. Käyttöehdot hyväksymällä käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja, jolloin käyttöehdot muodostuvat Yhtiön ja käyttäjän väliseksi palvelun käyttöä koskevaksi sopimukseksi. Laskuni.fi -palvelun käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien sen lainvalintaa koskevia säännöksiä ja kaikki osapuolten välistä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Käyttäjällä on myös aina mahdollisuus saattaa Laskuni.fi -palvelua tai sen käyttöehtoja koskevat erimielisyydet tai muut mahdolliset huomautukset Finanssivalvonnan, tai silloin kun käyttäjä on kuluttaja, myös kuluttaja-asiamiehen tai kuluttajariitalautakunnan tietoon ja käsiteltäväksi.

Laskuni.fi -palvelua koskevien käyttöehtojen muuttaminen ja irtisanominen

Yhtiöllä on oikeus muuttaa Laskuni.fi -palvelua koskevia käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tämän Yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai itse palvelun välityksellä kaksi (2) kuukautta ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Muutokset tulevat voimaan käyttäjän hyväksyessä muutetut käyttöehdot tai viimeistään em. ehdotettuna muutospäivänä, mikäli käyttäjä ei ole tuohon mennessä kirjallisesti ilmoittanut Yhtiölle vastustavansa ehdotettua muutosta. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Laskuni-fi -palvelua. Käyttäjä voi kuitenkin välittömästi muutoksista tiedon saatuaan irtisanoa Laskuni.fi -palvelun käyttöä koskevan sopimuksen ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@laskuni.fi. Mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtojen muutoksia, on Yhtiöllä oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Käyttäjän ja Yhtiön välinen Laskuni.fi -palvelun käyttöä koskeva sopimus tulee voimaan käyttäjän hyväksyessä palvelun käyttöehdot ja Yhtiön myöntäessä käyttäjälle käyttöoikeuden palveluun. Sopimus on voimassa toistaiseksi, mutta käyttäjä saa irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä sähköpostitse Yhtiölle osoitteeseen asiakaspalvelu@laskuni.fi. Yhtiö saa irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä käyttäjän Yhtiölle antamaan sähköpostiosoitteeseen. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli käyttäjä on olennaisesti rikkonut käyttöehtoihin perustuvia velvoitteitaan.

Maksupalvelulaissa säädettyjen ennakkotietojen soveltumattomuus Laskuni.fi -palveluun

Maksupalvelulain 11 §:n 2 kohdassa, 12 §:n 1 momentin 6, 8, 9 ja 10 kohdissa sekä 2 momentissa sekä 14 §:n 1, 2, 3 ja 6 kohdissa säädetyt palvelut ja tiedot yms. eivät kosketa Yhtiön tarjoamaa Laskuni.fi -palvelua.